Dokumenty do wyceny

Poniżej wykaz dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny. Przygotowanie wymienionych dokumentów znacząco przyspieszy wykonanie zlecenia.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • numer księgi wieczystej

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny)

 • wypis z rejestru gruntów

 • kopia mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej

 • zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w studium uwarunkowań

 • decyzja o warunkach zabudowy - jeśli została wydana

Nieruchomość zabudowana:

 • numer księgi wieczystej

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

 • wypis z rejestru gruntów i ewidencji budynków

 • zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania

 • dokumenty techniczne budynku zawierające ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji (min. projekt budynku, dziennik budowy)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • numer księgi wieczystej (o ile jest założona księga)

 • numer księgi wieczystej gruntowej

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu

 • rzut pomieszczeń lokalu

Nieruchomość lokalowa – lokal stanowiący odrębną własność:

 • numer księgi wieczystej lokalu

 • numer księgi wieczystej gruntowej

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

 • dokumenty techniczne lokalu zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz rzutem pomieszczeń lokalu

 • decyzja o sposobie użytkowania (dla lokali użytkowych)

Nieruchomość leśna:

 • numer księgi wieczystej

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

 • wypis z rejestru gruntów

 • kopia mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej

 • zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w studium

 • wyciąg z planu urządzania lasu lub wyciąg z Uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z opisem taksacyjnym

Zajmujemy się sporządzaniem operatów szacunkowych dla osób fizycznych, firm i instytucji.

zapewniamy szybką i sprawną obsługę oraz pomoc merytoryczną

Oszacowanie wartości rynkowej lokalu, domu, działki

Sprawdź jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia wyceny

wycena nieruchomości joanna duda

ul.sieje 48, 25-561 Kielce

+48 602 458 136

mail. asia_duda@wp.pl